Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

OSOBNÍ ÚDAJE

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. S veškerými osobními údaji pracujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

CNC PAMA group s.r.o.
Dolní 751, Vřesina 742 85
IČO: 27834000
DIČ: CZ27834000

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které Vy, jako návštěvník těchto webových stránek z vlastní vůle vyplníte do formuláře „poptávka“ umístěného na těchto webových stránkách. Takto vyplněné údaje jsou nezbytné pro další komunikaci s Vámi.

Jedná se o osobní údaje a to ve znění - jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefon.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro další komunikaci s Vámi a to primárně ke komunikačním účelům na základě Vaší poptávky.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Webové stránky jsou napojeny na aplikaci třetí strany, která dále zpracovává data k potřebným účelům.

Aplikace třetí strany:
Typeform - společnost poskytující automatizovaný nástroj pro vytváření formulářů na základě kterých návštěvník tohoto webu uvádí s aktivním souhlasem své osobní údaje a to konkrétně tyto údaje -  jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefon.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních údajů používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich případnému zneužití.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se nás na jakémkoliv kontaktu uvedeném na této webové stránce. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data zcela odstranit.

Obecná ustanovení

1. Návštěvník těchto webových stránek dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za podmínek uvedených v tomto dokumentu. Tento souhlas je zároveň aktivně vyžadován před odesláním poptávkového formuláře, který je součástí těchto webových stránek.

2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s platnými právními předpisy, může vyzvat zpracovatele nebo správce, aby odstranil takto vzniklý stav.

4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

5. Osobní údaje návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákona v platném znění.

6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů může každý hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů.